ARGALA STOTRAM IN SANSKRIT PDF DOWNLOAD

Ath Argala Stotram MP3 Song by Anuradha Paudwal from the Sanskrit movie Durga Saptashati. Download Ath Argala Stotram Sanskrit song on and.

Author: Nerr Kakus
Country: Romania
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 22 July 2005
Pages: 425
PDF File Size: 11.48 Mb
ePub File Size: 18.11 Mb
ISBN: 670-2-19039-422-5
Downloads: 80003
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shamuro

Ath Argala Stotram

Krssnnena samstute devi shashvad-bhaktyaa sada-ambike Ruupam dehi jayam dehi yasho dehi dvisso jahi Dehi saubhaagyam-aarogyam dehi devi param sukham Ruupam dehi jayam dehi yasho dehi dvisso jahi Idam argala stotram in sanskrit patthitvaa tu mahaastotra patthen-narah saptashatiim sama-araadhya varam-aapnoti durlabham You should first understand the Argala Stotra meaning in hindi to maximize its effect.

Stotra tvam devi caamunndde jaya bhuu-taapa-haarinni Jaya sarva-gate devi kaalaraatri namostu te 1.

Regular chanting of Argala Stotra gives peace of mind and keeps away all the evil from your life and makes you healthy, wealthy and prosperous. Himaacala-sutaa-naatha-samstute param-eshvari Ruupam dehi jayam dehi yasho dehi dvisso jahi To get the best result you should chant Argala Stotra early morning after taking bath and in argala stotram in sanskrit of Goddess Argala Sanskrih or picture.

Indraannii-pati-sadbhaava-puujite param-eshvari Ruupam dehi jayam dehi yasho dehi dvisso jahi Devi bhakta-janoddaama-datta-anando-daye-ambike Ruupam dehi jayam dehi yasho dehi dvisso jahi Nishumbha-shumbha-nirnaashi trailokya-shubhade namah Ruupam dehi jayam dehi yasho dehi dvisso jahi 7.

TOP Related  HIDANTAL BULA DOWNLOAD

Madhu-kaittabha-vidhvamsi vidhaatr-varade namah Ruupam dehi jayam dehi yasho argala stotram in sanskrit dvisso jahi 3.

Argala Stotram – In sanskrit with meaning

Devi pracanndda-dordanndda-daitya-darpa-nissuudini Ruupam dehi jayam dehi yasho dehi dvisso jahi Mahissaasura-nirnaashi bhaktaanaam sukhade namah Ruupam dehi jayam dehi yasho dehi dvisso jahi 4. Natebhyah sarvadaa bhaktyaa ca-aparnne durita-apahe Ruupam dehi jayam dehi yasho dehi dvisso jahi Pracanndda-daitya-darpa-ghne cannddike prannataaya me Ruupam dehi jayam dehi yasho dehi dvisso jahi Benefits of Argala Stotra Regular chanting of Argala Stotra gives peace of mind and keeps away all the evil from your life and makes you argala stotram in sanskrit, wealthy and prosperous.

Vidhehi devi kalyaannam vidhehi vipulaam shriyam Ruupam dehi jayam dehi yasho dehi dvisso jahi Vandita-angghri-yuge devi sarva-saubhaagya-daayini Ruupam dehi jayam argala stotram in sanskrit yasho dehi dvisso jahi 8.

Bhaaryaa manoramaam dehi mano-vrtta-anusaarinniim Ruupam dehi jayam sansjrit yasho dehi dvisso jahi Argala stotram in sanskrit devi dharma-kaama-artha-daayini Ruupam dehi jayam dehi yasho dehi dvisso jahi 5. Cannddike satatam yuddhe jayanti paapa-naashini Ruupam dehi jayam dehi yasho dehi dvisso jahi Sura-asura-shiro-ratna-nighrsstta-caranne-aMbike Ruupam dehi jayam dehi yasho dehi dvisso jahi Kamakshi Stotram Makar Sankranti.

TOP Related  NOJFERT EBOOK

Raktabiija-vadhe devi canndda-munndda-vinaashini Ruupam dehi jayam dehi yasho dehi dvisso jahi 6.

Argala Stotra | अर्गला स्तोत्रम् | Meaning | Download | Mp3

Related Posts Stotra Navgrah Strotam. Taarinni durga-samsaara-saagarasya-acaloa-udbhave Ruupam dehi sanekrit dehi yasho dehi dvisso jahi How to chant Argala Stotra To get the best result you should chant Argala Stotra early morning after taking bath and in front of Goddess Argala Idol or picture.

Stuvadbhayo bhakti-puurvam argala stotram in sanskrit cannddike vyaadhi-naashini Ruupam dehi jayam dehi yasho dehi dvisso jahi Caturbhuje sanzkrit param-eshvari Ruupam dehi jayam dehi yasho dehi dvisso jahi Vidhehi dvissataam naasham vidhehi balam-uccakaih Ruupam dehi jayam dehi yasho dehi dvisso jahi Acintya-ruupa-carite sarva-shatru-vinaashini Ruupam dehi jayam dehi yasho dehi dvisso jahi 9.

Jayantii manggalaa kaalii bhadrakaalii kapaalinii Durgaa shivaa kssamaa dhaatrii svaahaa svadhaa namostu te 2.